Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Alphen aan den Rijn

Voor jezelf, Voor elkaar

Met elkaar, voor elkaar, voor Alphen aan den Rijn

De SP staat voor open en transparante politiek, gericht op samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, andere overheden en bedrijven. Politiek op basis van vertrouwen is hierbij ons uitgangspunt. We gaan niet besturen vanuit een ivoren toren maar zoeken onze inwoners juist op. We kiezen in de hele gemeente voor de schaal van de buurt en heroveren de publieke sector op de overvloed aan managers en bureaucratie.

De individualisering van de samenleving is geen opzichzelfstaand proces. Het is ook een politieke keuze, door politici die gaan voor eigenbelang en die mensen en bedrijven dwingen onderling te concurreren. De meeste inwoners en lokale ondernemers hechten echter veel waarde aan solidariteit. Ze willen een betrokken samenleving. Ze willen niet functioneren als concurrenten, maar als verantwoordelijke betrokkenen voor hun eigen buurt of wijk. De SP zet daarop in. Met elkaar, voor elkaar.

Lijsttrekker: Harre van der Nat

Wij pakken terug dat wat ooit van ons was!

Zonder hard werken en moed tonen kom je nergens. Aan de kant blijven staan terwijl er moet worden aangepakt is niets voor mij. Sinds de neoliberale wind als een kille en grauwe mist over Nederland is gaan hangen hebben we gezien dat, dat wat van ons allen was aan de hoogste bieder verkocht is. Het openbaar vervoer, onze post, onze zorg, onze energie en het onderwijs. Het vrije marktdenken heeft ervoor gezorgd dat enkelen enorm konden profiteren van onze welvaart en velen er veel slechter af kwamen. Op de SP na hebben alle andere politieke partijen in meer of mindere mate meegedaan met het idee om verworvenheden maar aan de markt over te laten. De SP wil goed, veilig en betaalbaar openbaar vervoer, we willen de postagentschappen en de brievenbussen terug, we willen een volwaardig basisziekenhuis in Alphen met huisartsenpost en nachtapotheek, we willen een eigen energiecoöperatie, en kleinere klassen met op elke school een conciërge. We hopen op 21 maart op uw stem te mogen rekenen. Voor jezelf, voor elkaar, voor Alphen aan den Rijn!

1. Harre van der Nat

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Iris van de Kolk

Kandidaat raadslid

Meer informatie

3. Onno Uittenbogaard

Kandidaat raadslid

Meer informatie

4. Tim van Elswijk

Kandidaat raadslid

Meer informatie

5. Ginet Groep-Eijsackers

Kandidaat raadslid

Meer informatie

6. Ronald Geurts

7. Barend Davis

8. Roelah Entezar

9. Dave Roggeveen

10. Dick Verkuijl

11. Jos Geerlings

12. Henri Rijswijk

13. Carolyn van Kampen - Bakker

14. Remco Smit

15. Bep Leeuwis

16. Gerard Michies

17. Martin Stok

18. Ronald Stok

19. Ronald Pleij

20. Gerard Harmes

De woningvoorraad moet voldoen aan de behoefte van zowel Alphen stad als de inwoners van de kernen. Om hieraan te voldoen zien wij genoeg mogelijkheden om zowel in de kernen als binnen de grenzen van Alphen genoeg bij te bouwen tot aan 2025. Het volbouwen van de Gnephoek polder om de vastgoedbedrijven die 90% van deze polder in hand hebben een dikke bonus te bezorgen is dan ook niet nodig. Laten we het groen dat we hebben koesteren.

We richten een lokale energiecoöperatie op.

Duurzaamheid is niet alleen een leuk praatje voor de rijken of grote multinationals. Wij vinden dan ook dat duurzaamheid betaalbaar moet zijn, voor iedereen, ook voor mensen met een kleine portemonnee, zodat elk huis, elke flat en elke buurt mooier en schoner kan worden. Hiervoor heeft de gemeente een eigen energiecoöperatie nodig, zodat wij onze groene stroom in eigen beheer voor elkaar opwekken.

Meer (sociale) huurwoningen voor jong en oud.

De leefbaarheid binnen onze gemeente is van groot belang. De buurten vormen een buitenkans om de betrokkenheid met de samenleving op te bouwen.  Het voorzien in voldoende volkshuisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de woningbouwcorporaties in samenspraak met de provincie en rijksoverheid. De gemeente dient haar partners aan te spreken op hun
verantwoordelijkheden en zelf ook haar verantwoordelijkheid nemen. Nu is de wachtlijst voor een huurwoning nog 6,3 jaar. Door slim te bouwen in de kernen en Alphen stad kunnen we ervoor zorgen dat deze wachtlijst korter wordt. Alphenaren moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen, maar de polders hoeven hier niet voor te worden bebouwd.

Een tunnel voor Hazerswoude Dorp.

De tweedeling van Hazerswoude Dorp wordt beëindigd door het aanleggen van een tunnel. Dit is de enige structurele oplossing voor de verkeersproblematiek in dit dorp. Wij zijn dan ook tegen de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan omdat deze weg alleen maar meer verkeersproblemen veroorzaakt, daarmee slecht is voor het milieu en niet gewenst is door de meerderheid van de inwoners van Hazerswoude Dorp.

Een tweede oeververbinding voor Boskoop.

Er wordt gedurende de raadsperiode werk gemaakt van een ontsluiting van Boskoop voor met name het vrachtverkeer. Een extra oeververbinding over de Gouwe is een noodzaak. De huidige hefbrug zit over haar maximale capaciteit heen.

De wijkagent hoort op straat.

Overlast en hufterig gedrag is nog in te grote mate in Alphen aan den Rijn aanwezig en moet structureel worden aangepakt. We realiseren ons dat dit mede afhankelijk is van voldoende politiecapaciteit. Door de Haagse bezuinigingen is de politie nog meer genoodzaakt het ene gat met het andere te dichten. Bij de aanpak van de buurtveiligheid speelt de wijkagent wat ons betreft een herkenbare en centrale rol. Wijkagenten horen op straat in plaats van op kantoor. De SP wil dat ze een grotere rol gaan spelen bij ontwikkelingen in de wijken en dorpen. De gemeente moet daarom inwoners meer betrekken bij het verbeteren van de veiligheid in haar eigen buurt. Wij willen werken aan een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben. Dit vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving en versterkt de sociale cohesie, maar ook het saamhorigheidsgevoel.

Weg met flexbanen in onze gemeente.

De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om meer banen te scheppen. Veel nieuwe werkgelegenheid is flexibel, tijdelijk, in een ZZP-constructie en vaak zijn de arbeidsvoorwaarden slecht. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat een voorbeeldfunctie vervullen door te kiezen voor een goed eigen werkgelegenheidsbeleid waarbij eerlijke arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voorop staan.

Een ieder die werkt bij de gemeente Alphen aan den Rijn heeft recht op een vast contract en goede arbeidsvoorwaarden. De SP stelt voor om mensen die op een flex contract voor de gemeente werken (weer) in vaste dienst te nemen. Zolang er sprake is van aan- en uitbesteding van dit werk is de zogenaamde Gouden Standaard* van de FNV het uitgangspunt.

Zeggenschap over je eigen re-integratietraject.

Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden. Zelfhulporganisaties voor werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente.

Stoppen met verdere bezuinigingen op welzijn, cultuur en sport.

Cultuur en sport lijken soms elkaars tegenpolen, maar beide zorgen ze voor een saamhorigheidsgevoel en biedt mensen de mogelijkheid om te ontspannen. Daarom vinden wij als SP dat zowel sporten, als het meedoen aan culturele activiteiten/uitingen voor iedereen mogelijk moet zijn. Het moet hierbij niet uitmaken waar je woont in de gemeente Alphen aan den Rijn, wat de grootte van je portemonnee is of wat je mentale en fysieke capaciteiten zijn. Wij vinden dat de gemeente een taak heeft in het realiseren van de mogelijkheden om aan sport- en/of culturele activiteiten deel te nemen. Ook vanuit het gezondheidsperspectief vindt de SP het belangrijk om dit te stimuleren, zodat mensen langer in goede gezondheid kunnen leven. Hier zit dus ook een welzijnstaak in besloten is de SP van mening. Als SP zijn wij daarnaast blij met de diversiteit van culturele activiteiten in Alphen aan den Rijn. Deze moeten gewaarborgd blijven voor de toekomst. Ook dient er over de historie van Alphen aan den Rijn gewaakt te worden onder andere door het behouden van cultureel erfgoed. De laatste jaren is er flink bezuinigd op welzijn, sport en cultuur. Dat moet stoppen.

Er moet ingezet worden op sport en cultuur in de breedte. Dat houdt in dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in grote projecten en instellingen, maar juist dat kleinere sport- en cultuurorganisaties zoals bijvoorbeeld Tienercentrum MAX en sporthal de Hil bij Benthuizen de ruimte krijgen om zichzelf weer verder te ontwikkelen.

Een bibliotheek voor elke kern.

We gaan bibliotheken opzetten in de wijken/kernen en die onderbrengen bij onder andere scholen, buurthuizen en verzorgingshuizen. Zo blijven we het lezen stimuleren en houden deze voorziening laagdrempelig. We verhogen daarnaast voor bibliotheken de gemeentelijke bijdrage.

Een speelplaats voor elke wijk.

De wijken moeten beter betrokken worden bij speelvoorzieningen voor de jeugd. De kwaliteit moet omhoog, het onderhoud beter. Daarnaast zorgen we ervoor dat tenminste drie procent van de oppervlakte van woongebieden gebruikt wordt voor vrije en veilige speelruimte voor kinderen.

We schaffen de afvalsstoffenheffing af.

Net als de rioolheffing is de afvalstoffenheffing oneerlijk. Een huishouden van twee mensen met een goede voltijdbaan in de binnenstad betaalt evenveel als een gezin waar de moeder de kinderen verzorgt en dat met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. Net als dat iedereen profijt heeft van het groen en de speeltuinen, heeft ook iedereen profijt van de afvalinzameling. Waarom wordt het eerste dan niet apart belast en het tweede wel? De afvalstoffenheffing wordt daarom afgeschaft. Het ontstane financiële gat wordt gevuld door de verhoging van de onroerendezaakbelasting, wat alleen de inwoners treft die het ook kunnen missen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de gemeentelijke belastingen voor Alphense huishoudens naar beneden kunnen.

De SP is tegen racisme en discriminatie.

Nederland is een divers land, of het nu gaat om je afkomst, van wie je houdt of dat je wel of niet in een god gelooft. Zo is het altijd al geweest en dat is een mooi gegeven. Dat kunnen uiten staat verankert in de grondwet, maar in de praktijk is het soms fijn als je, je gesteund voelt in dat recht. Dit geldt ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente kan hier wat de SP betreft een begeleidende en ondersteunende rol innemen, maar ook duidelijker stelling nemen tegen
racisme en discriminatie. Dat is nodig omdat we momenteel leven in een tijd van polarisatie. Tolerantie en acceptatie zijn niet geheel vanzelfsprekend meer. Dit is echter wel cruciaal voor het welzijn van onze inwoners en daarom een prioriteit voor ons.

We introduceren een roze zaterdag in Alphen aan den Rijn.

De LHBTQIA gemeenschap verdient een extra steuntje in de rug. Daarom willen wij jaarlijks een roze zaterdag gaan organiseren waarbij deze gemeenschap de kans krijgt om hun trots te laten zien. Wij zijn solidair met de LHBTQIA, want liefde is liefde.

Extra begeleiding woningaanpassingen ouderen.

Niet alle ouderen zijn goed op de hoogte op welke ondersteuning zij recht hebben vanuit de gemeente als het gaat om huisaanpassingen of hoe zij deze procedure moeten doorlopen. Er komt daarom extra begeleiding voor ouderen omtrent het aanvragen van precies die middelen die zij nodig hebben om langer thuis te wonen, zoals een traplift of een verhoogd toilet.

Bredere zorg voor alle Alphenaren.

Te lang al hebben de zorgverzekeraars het hier voor het zeggen. Wij willen hier wat aan doen en ook meer zorg bieden in elke wijk en kern.

Dat betekent dat mensen dezelfde hoeveelheid thuiszorg houden ook al is er een mantelzorger. De mantelzorger zelf krijgt betere ondersteuning. De drempel om zorg te vragen moet zo laag mogelijk worden gemaakt voor elke Alphenaar of je nu een grote of een kleine portemonnee hebt. De huisartsenpost blijft ook open, we heropenen de nachtapotheek en maken ons sterk om een dependance van Alrijne in Alphen aan den Rijn te krijgen. De meest gevraagde behandelingen moeten hier uitgevoerd kunnen worden. Zo wordt de spoedpost in Leiderdorp ontlast en de zorg dichter bij de mensen gebracht.

Op elke basisschool moet een conciërge komen. Scholen die dat niet kunnen betalen worden hierbij financieel ondersteunt.

Wij openen in Hazerswoude Rijndijk en in Boskoop een politiepost. Door landelijke bezuinigingen op de politie is het aantal politieposten flink afgenomen. De SP wil dit tij keren zodat de mensen zich zowel in de stad als in de dorpen veilig voelen. Op landelijk niveau pleiten wij hier al langer voor. Recentelijk nog gaven wij als partij aan dat er 2000 politieagenten bij moeten komen, want op veiligheid hoor je niet te bezuinigen. Het blauw moet terug de dorpen, wijken en straten in.

Voor jezelf, Voor elkaar, Voor Alphen aan den Rijn 2018-2022

Met elkaar, voor elkaar: De lokale democratie

De SP staat voor open en transparante politiek, gericht op samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, andere overheden en bedrijven. Politiek op basis van vertrouwen is hierbij ons uitgangspunt. De meerderheid is meer dan het idee van de helft plus 1. Bij ingrijpende zaken en beleid zullen wij altijd proberen een zo breed mogelijk draagvlak te vinden. Onze inwoners betrekken we hier actief bij.

We gaan niet besturen vanuit een ivoren toren maar zoeken onze inwoners juist op. Dat gaan we onder andere doen via wekelijkse spreekuren van wethouders en ambtenaren op locatie in de wijken en kernen van onze gemeente. Ook de commissievergaderingen, waar een groot deel van het beleid wordt vastgesteld, worden gehouden op een locatie, die relevant is voor het onderwerp. Inwoners die willen inspreken tijdens een vergadering, worden actiever betrokken bij die politieke discussies. Luisteren naar je inwoners is een kwestie van geven en nemen.

We hebben daarnaast oog voor de eigenheid van al onze kernen, omdat Alphen aan den Rijn een diverse gemeente is, met verschillende behoeftes per kern. We zetten in op de bestaande netwerken per kern en zorgen voor een goede samenwerking met de gemeente en haar uitvoerings partners. Het wijken- en kernenbeleid wordt daarom door ons verder vorm gegeven. We kiezen in de hele gemeente voor de schaal van de buurt en heroveren de publieke sector op de overvloed aan managers en bureaucratie. We geven de arbeiders in de publieke sector het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te doen waar zij goed in zijn. Dit geldt ook voor de vele lokale vrijwilligersorganisaties.

De individualisering van de samenleving is geen opzichzelfstaand proces. Het is ook een politieke keuze, door politici die gaan voor eigenbelang en die mensen en bedrijven dwingen onderling te concurreren. De meeste inwoners en lokale ondernemers hechten echter veel waarde aan solidariteit. Ze willen een betrokken samenleving. Ze willen niet functioneren als concurrenten, maar als verantwoordelijke betrokkenen voor hun eigen buurt of wijk. De SP zet daarop in.

Met elkaar, voor elkaar.

Harre van der Nat
Lijsttrekker SP Alphen aan den Rijn

 

Voor elkaar, een duurzame buurt

Stel je voor dat jouw wijk of buurt op elk dak zonnepanelen heeft liggen en dat de zon ook ’s avonds zorgt voor verlichting door slimme lampen waardoor je bijvoorbeeld veilig over straat kunt. Je loopt verder en je buurman vertelt je dat hij dit jaar nog meer is gaan verdienen aan zijn duurzame woning. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar het kan echt. Duurzaamheid is niet alleen een leuk praatje voor de rijken of grote multinationals. Wij vinden dan ook dat duurzaamheid betaalbaar moet zijn, voor iedereen, ook voor mensen met een kleine portemonnee, zodat elk huis, elke flat en elke buurt mooier en schoner kan worden. Hiervoor heeft de gemeente een eigen energiecoöperatie nodig, zodat wij onze groene stroom in eigen beheer voor elkaar opwekken, gericht beleid voeren op het verduurzamen van sociale huurwoningen en koopwoningen en stoppen met gif spuiten. De aarde beter achterlaten voor toekomstige generaties dat is ons doel.

Daarom hebben de volgende punten prioriteit voor ons op het gebied van duurzaamheid:

• We richten een lokale energie coöperatie op, die opwekking van groene stroom op kern- en buurtniveau stimuleert en realiseert voor eigen gebruik.

• We stoppen met het inzetten van chemische bestrijding als het gaat om woekerplanten, zoals bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop.

• We gaan in overleg met de woningbouwcorporaties, natuur- en milieu organisaties en lokale duurzame ondernemers versneld werken aan de verduurzaming van woningen (zodat deze energiezuiniger worden) en de leefomgeving (zodat deze schoner wordt).

• De plicht voor bedrijven en winkels om zwerfvuil dat van hen afkomstig is zelf op te ruimen wordt uitgebreid en strak gehandhaafd. Ook bewoners en bezoekers van de verschillende centra die zwerfvuil achterlaten worden daar op aangesproken. Hiervoor plaatsen we ook meer prullenbakken.

• Natuurgebieden, parken en groenstroken krijgen een grotere prioriteit en worden uitgebreid en opgeknapt waar mogelijk. Dit houdt onder andere in, de aanleg van meer bloemenweides, het inventariseren van de staat van onze
parken om het onderhoud te stroomlijnen en het realiseren van dynamische groenstroken die uitnodigend zijn voor
onze inwoners.

• Vervuilend vrachtverkeer mag waar mogelijk niet door de bebouwde kom heen rijden, maar krijgt specifieke routes aangewezen om de hoeveelheid fijnstof te beperken.

• De afvalverzameling wordt beter afgestemd op de afvalproductie van elke kern. Daarnaast gaan we een actief beleid voeren om de reductie van afval door bedrijven, ondernemers en inwoners te bevorderen.

• Er komt een stimuleringsfonds voor duurzaamheidsmaatregelen die inwoners zelf willen treffen, dat zo opgezet wordt dat het geschikt is voor iedereen en waarbij de bijdrage afhankelijk is van de financiële mogelijkheden van de
initiatiefnemer.

• Er wordt breder ingezet op het aanbrengen van zonnepanelen op daken, het realiseren van windmolens en het gebruiken van aardwarmte.

• We reduceren de hoeveelheid lichtvervuiling in onze gemeente door overbodig licht gebruik tegen te gaan. Dit willen we realiseren door wegen, fiets- en looppaden, maar ook openbare ruimtes slimmer te verlichten door onder andere gebruik te maken van lampen die werken op sensoren. Ook willen we tuinders stimuleren om hun licht gebruik waar mogelijk terug te brengen.

• We zorgen ervoor dat alle nieuwe en bestaande (sociale) huurwoningen en koopwoningen gasvrij gemaakt gaan worden in samenspraak met de woningbouwcorporaties en onze inwoners. Hiervoor komen duurzame alternatieven
in de plaats.

• We gaan actief werken aan de energietransitie waarbij de lasten evenredig worden verdeeld worden over de bedrijven en naar inkomen. Daarnaast zien wij het energieneutraal maken van woningen en bedrijven als een prioriteit.

Met elkaar, wonen

De leefbaarheid binnen onze gemeente is van groot belang. De buurten vormen een buitenkans om de betrokkenheid met de samenleving op te bouwen. Om dat mogelijk te maken moet in alle wijken de sociale segregatie (de afzondering van een bevolkingsgroep uit de maatschappij) en de afbraak van sociale samenhang worden tegengegaan. Het maatschappelijke belang daarvan is zo groot, dat dit niet kan worden overgelaten aan alleen de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. De gemeente moet zelf, via de mogelijkheden die de omgevingswet gaat bieden, daar op sturen. We gaan door met het stimuleren van aanpassen van lang leegstaande (kantoor) panden (panden die een minimum van twee jaar leeg staan) door ze te verbouwen tot bijvoorbeeld appartementen voor jongeren of studenten. Het voorzien in voldoende volkshuisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de woningbouwcorporaties in samenspraak met de provincie en rijksoverheid. De gemeente dient haar partners aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en zelf ook haar verantwoordelijkheid nemen.

• We gaan zorgvuldig om met het landschap rondom de gemeente en respecteren de zichtlijnen naar stedelijk gebied en dorpsgezicht.

• We houden rekening met de aanpasbaarheid van woningen voor ouderen en mensen met een beperking, bijv. mensen die zorg behoeven, bij nieuwbouw. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor subsidie en soepele regelgeving voor sociale, medische en andere voorzieningen aan huis. Bij nieuwbouw van verpleeg- en verzorgingshuizen voor ouderen wordt er gekozen voor kleinschalige wijkgerichte voorzieningen en huizen.

• Huurwoningen moeten tijdig en volledig (preventief) onderhoud ondergaan. Aanpassing en vernieuwing om aan de huidige eisen te voldoen mag niet automatisch tot een huurverhoging leiden. Er wordt in dit kader scherper toegezien op particuliere verhuurders die te hoge huren vragen, hun panden slecht onderhouden en de brandveiligheid van hun panden niet waarborgen.

• Samen met corporaties gaan we versneld verder met het energiezuiniger maken van de woningvoorraad. Zo kan de energierekening omlaag en is het klimaat beter af.

• Prestatieafspraken over de bouw van betaalbare huurwoningen in wijken die nu vooral bestaan uit dure huur- en koopwoningen worden aangescherpt en er komen financiële sancties op het niet nakomen van deze afspraken.

• Bewoners blijven meebeslissen bij sloopplannen. Niet door een avondje mee te praten over een besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig te betrekken, te laten meedenken en eenduidig te informeren.

• Bij nieuwe bouwprojecten wordt er gebouwd naar behoefte en worden alleen energie neutrale woningen gebouwd. Ook worden bestaande huizen zo snel mogelijk energieneutraal gemaakt.

• Geen grootschalige nieuwbouw. Er wordt niet gebouwd in de Gnephoekpolder en Vrouwgeestpolder.

Met elkaar, veiligheid

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. De SP herkent en erkent dit. Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente Alphen aan den Rijn zich veilig voelt. De kwaliteit van de veiligheid is dan ook van belang. We zetten daarom in op preventief veiligheidsbeleid in alle wijken en kernen. Door de bezuinigingen van de afgelopen vier jaar is er op het gebied van de openbare ruimte veel blijven liggen. De gemeente moet meer oog hebben voor de dagelijkse zaken zoals goede straatverlichting, reparatie van wegen en stoepen, maar ook andere openbare voorzieningen.

Overlast en hufterig gedrag is nog in te grote mate in Alphen aan den Rijn aanwezig en moet structureel worden aangepakt. We realiseren ons dat dit mede afhankelijk is van voldoende politiecapaciteit. Door de Haagse bezuinigingen is de politie nog meer genoodzaakt het ene gat met het andere te dichten. Bij de aanpak van de buurtveiligheid speelt de wijkagent wat ons betreft een herkenbare en centrale rol. Wijkagenten horen op straat in plaats van op kantoor. De SP wil dat ze een grotere rol gaan spelen bij ontwikkelingen in de wijken en dorpen. De gemeente moet daarom inwoners meer betrekken bij het verbeteren van de veiligheid in haar eigen buurt. Wanneer mensen het idee hebben dat hun buurt niet van hen is dan ontstaat er een wegkijkcultuur waarin mensen elkaar niet meer aanspreken. Dat zien wij als onwenselijk. Wij willen werken aan een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben. Dit vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving en versterkt de sociale cohesie, maar ook het saamhorigheidsgevoel.

De volgende punten hebben voor ons prioriteit op het gebied van veiligheid:

• Buurthuizen krijgen een centrale functie in het kader van veiligheid in de wijk. Wijkagenten en buurtcoaches hebben daar hun basis voor het contact met onze inwoners met bijbehorende vaste spreekuren.

• In het voormalige Rijnwoude en in Boskoop komt er een politiepost.

• We zijn terughoudend met het inzetten van camera’s op straat. Cameratoezicht is wel wenselijk waar het gericht is op het terugdringen van criminaliteit. Denk hierbij aan straatgeweld in het uitgaansgebied of specifieke probleemplekken in de stad.

• De huidige coffeeshops hoeven niet weg. Gemeente, politie, ondernemers en omwonenden werken samen aan concrete plannen om eventuele overlast tegen te gaan.

• Winkeliers worden door de gemeente geholpen zich te beveiligen tegen overvallen en andere criminaliteit, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van vergunningsaanvragen voor aanpassingen aan en om winkels. Er komt daarnaast een waarborgfonds waarmee de schade van beroofde winkeliers direct kan worden vergoed. De gemeente verhaalt die schade op veroordeelde daders.

• De beste manier om criminaliteit aan te pakken is door het te voorkomen. We zetten in op het voorkomen dat mensen ontsporen. We zorgen dat inwoners de kansen krijgen die ze verdienen. Voorzieningen als maatschappelijk werk, jongeren- en buurtwerk houden we overeind: een euro daarin investeren betaalt zich later vaak tienvoudig terug. Ook investeren we extra in reclassering.

• Initiatieven zoals de buurtpreventie worden in stand gehouden. Daarnaast stimuleren we initiatieven die de saamhorigheid in buurten bevorderen.

• We nemen maatregelen om de bureaucratie rondom buurtactiviteiten terug te dringen.

• We zorgen dat er voor alle taken die de BOA’s hebben er genoeg capaciteit aanwezig is en breiden dit uit waar nodig.

• We zetten in op de preventie van gebruik van (experimentele) harddrugs onder jongeren en bij bijv. inwoners met mentale problematiek. Ook ontwikkelen we beleid waarbij voorlichting, bijv. op scholen en in jeugdcentra, extra aandacht krijgt.

• Experimenten opgezet vanuit het rijk rondom de legalisatie van wietteelt staan we positief tegenover. We willen daar aan meedoen als de kans zich voordoet omdat het de criminaliteit rondom grootschalige teelt kan terugdringen.

Voor elkaar, werkgelegenheid en economie

De crisis overkwam ons land niet zomaar, het was een direct gevolg van politieke keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen. Ons land is door onverantwoord gedrag van bankiers, beleggers en bestuurders in grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan de crisis betaalden grotendeels de rekening. Namelijk: Werknemers en kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken.

De SP wilt zoveel mogelijk Alphenaren die kunnen werken, helpen om aan de slag te gaan. Als er voor werkzoekenden niet genoeg banen op de reguliere arbeidsmarkt beschikbaar zijn dan creëren we “maatschappelijke banen.”, want er is genoeg nuttig werk te doen: van huiswerkbegeleiding tot werk bij sportverenigingen. Voor mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk zorgen we voor voldoende dagbestedingsmogelijkheden. Als mensen hiertoe zelf initiatieven aandragen, moet de gemeente dat serieus nemen. Daarnaast moet wijkeconomie voor de gemeente een grotere prioriteit krijgen. Dat zorgt voor meer banen, meer startende ondernemers en leefbare buurten. Hier liggen veel mogelijkheden voor banen en startende ondernemers. Renovatie en energiezuinig maken van tienduizenden (huur)woningen kan veel werkloze bouwvakkers en anderen aan het werk helpen.

Veel nuttig werk in de gemeente blijft liggen, terwijl tegelijkertijd veel Alphenaren aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. We creëren daarom 150 additionele banen in onze gemeente, waarbij we denken aan extra
werkzaamheden in de groenvoorziening, schoon en heel houden van buurten en pleinen, conciërges en hulpen op
scholen en extra inzet van mensen in de zorg en het welzijn. De financiering van deze additionele banen kan grotendeels door inzet van vrijkomende uitkeringsgelden komen. Uitgangspunt is dat er geen verdringing mag plaatsvinden van bestaande banen en dat het gaat om volwaardige banen waarvoor minimaal het minimumloon betaald wordt. Waar de inzet van uitkeringsgeld voor het creëren van banen verhinderd wordt door landelijke regels, dringt de gemeente aan op bijstelling van deze regels.

De volgende hebben voor ons prioriteit op het gebied van werkgelegenheid en de lokale economie:

• We hebben meer aandacht voor de belangen van kleine ondernemers en winkeliers. Daarom stellen we leegstaande panden die in beheer van de gemeente zijn betaalbaar beschikbaar en stellen we (micro)kredieten beschikbaar voor wijkinitiatieven.

• De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om meer banen te scheppen. Veel nieuwe werkgelegenheid is flexibel, tijdelijk, in een ZZP-constructie en vaak zijn de arbeidsvoorwaarden slecht. De gemeente Alphen aan den Rijn
gaat een voorbeeldfunctie vervullen door te kiezen voor een goed eigen werkgelegenheidsbeleid waarbij eerlijke
arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voorop staan.

• Een ieder die werkt bij de gemeente Alphen aan den Rijn heeft recht op een vast contract en goede arbeidsvoorwaarden. De SP stelt voor om mensen die op een flex contract voor de gemeente werken (weer) in vaste
dienst te nemen. Zolang er sprake is van aan- en uitbesteding van dit werk is de zogenaamde Gouden Standaard* van de FNV het uitgangspunt.

• Liberalisering van de arbeidsmarkt en onvoldoende controle op malafide bedrijven en uitzendbureaus ondermijnen de arbeidszekerheid. Uitzendbureaus die Midden- en Oost-Europeanen uitbuiten door arbeidsvoorwaarden aan hun laars te lappen, worden keihard aangepakt. We pleiten voor terugkeer van de vergunningplicht voor uitzendbureaus.

• Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden.
Zelfhulporganisaties voor werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente.

• We creëren minimaal 150 extra banen in onze gemeente, waarbij we denken aan extra werkzaamheden in de groenvoorziening, schoon en heel houden van buurten en pleinen, conciërges en hulpen op scholen en extra inzet
van mensen in de zorg en het welzijn. De financiering van deze additionele banen kan grotendeels door inzet van
vrijkomende uitkeringsgelden.

• We gaan Wajongers en andere inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt die nu tussen wal en schip vallen, aan het werk helpen in samenwerking met lokale ondernemingen. Denk hierbij aan werkervaringsplekken met een baangarantie nadat zij het traject bij deze lokale ondernemingen hebben doorlopen.

• Steeds meer ouderen zijn werkloos, maar komen moeilijk aan een baan. Daarom gaan we trajecten in werking stellen om ook deze groep sneller aan werk te helpen en het liefst ook in de sector waar ze voor opgeleid zijn. De trajecten zullen zich focussen op het op peil krijgen van de vaardigheden van deze groep, het vergroten van hun zelfvertrouwen en het koppelen van de potentiële werknemers aan potentiële werkgevers.

*Het Gouden Standaard contractmodel. De Gouden Standaard is volgens de vakbond de overtreffende trap op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Voor elkaar, welzijn, sport en cultuur

Cultuur en sport lijken soms elkaars tegenpolen, maar beide zorgen ze voor een saamhorigheidsgevoel en biedt mensen de mogelijkheid om te ontspannen. Daarom vinden wij als SP dat zowel sporten, als het meedoen aan culturele activiteiten/uitingen voor iedereen mogelijk moet zijn. Het moet hierbij niet uitmaken waar je woont in de gemeente Alphen aan den Rijn, wat de grootte van je portemonnee is of wat je mentale en fysieke capaciteiten zijn. Wij vinden dat de gemeente een taak heeft in het realiseren van de mogelijkheden om aan sport- en/of culturele activiteiten deel te nemen. Ook vanuit het gezondheidsperspectief vindt de SP het belangrijk om dit te stimuleren, zodat mensen langer in goede
gezondheid kunnen leven. Hier zit dus ook een welzijnstaak in besloten is de SP van mening. Als SP zijn wij daarnaast blij met de diversiteit van culturele activiteiten in Alphen aan den Rijn. Deze moeten gewaarborgd blijven voor de toekomst. Ook dient er over de historie van Alphen aan den Rijn gewaakt te worden onder andere door het behouden van cultureel erfgoed. De laatste jaren is er flink bezuinigd op welzijn, sport en cultuur. Daarnaast heeft de decentralisatie waaropgestuurd is vanuit de rijksoverheid de nodig impact gehad.

Daarom zijn er volgens de SP een aantal concrete stappen nodig om het tij te keren:

• Stoppen met verdere bezuinigingen op welzijn, cultuur en sport.

• We geven sportverenigingen meer zeggenschap. Wij willen de invloed van de gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties op het beheer vergroten.

• Introduceren van een cultuurfonds van waaruit diverse culturele activiteiten worden ontwikkelt en (mede)gefinancierd, zoals (pop)concerten, tentoonstellingen, straattheater, enzovoort. De gemeente gaat actief op zoek naar sponsoren om samen met haar dit fonds te vullen.

• Betere ondersteuning voor verenigingen door middel van goede huisvesting en professionele ondersteuning vanuit de gemeente.

• Bibliotheken opzetten in de wijken/kernen en die onderbrengen bij onder andere scholen, buurthuizen en verzorgingshuizen. Zo blijven we het lezen stimuleren en houden deze voorziening laagdrempelig. We verhogen
daarnaast voor bibliotheken de gemeentelijke bijdrage.

• De SP is voor behoud en herstel van cultuurhistorische objecten/erfgoed.

• Sport, culturele activiteiten en recreatie moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom introduceren we een gemeentelijke een sport- en cultuurpas. Daarmee kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten die hieronder vallen. Om overzichtelijk te maken wat er mogelijk is met de pas en op welk moment maken we een activiteiten applicatie en een boekje.

• De gemeente gaat een meer faciliterende rol innemen in samenwerking met bestaande organisaties ten opzichte van groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is zoals ouderen, nieuwkomers, mensen met mentale problematiek en gehandicapten. De gemeente investeert daarom in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking.

• De wijken moeten beter betrokken worden bij speelvoorzieningen voor de jeugd. De kwaliteit moet omhoog, het onderhoud beter. Daarnaast zorgen we ervoor dat tenminste drie procent van de oppervlakte van woongebieden gebruikt wordt voor vrije en veilige speelruimte voor kinderen.

• Nederland is een waterrijk land. Kunnen zwemmen is dus van levensbelang. Daarom willen wij schoolzwemmen terug laten keren als basisvoorziening. Daarnaast willen we het gebruik van de zwembaden in de gemeente optimaliseren, bijvoorbeeld door vrij zwemmen en langere openingstijden in schoolvakanties.

• De gemeente ondersteunt waar nodig de vrijwilligers van de welzijns-, sport- en cultuurverenigingen

Voor elkaar, armoedebestrijding

Armoede is een steeds groter probleem in onze maatschappij. Veel inwoners kunnen ondanks hard werken niet mee met de huidige levensstandaard. Dit is voor ons socialisten onaanvaardbaar en daarom hebben wij de volgende voorstellen:

• Schaf afvalstoffenheffing af.

• Net als de rioolheffing is de afvalstoffenheffing oneerlijk. Een huishouden van twee mensen met een goede voltijdbaan in de binnenstad betaalt evenveel als een gezin waar de moeder de kinderen verzorgt en dat met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. Net als dat iedereen profijt heeft van het groen en de speeltuinen, heeft ook iedereen profijt van de afvalinzameling.
Waarom wordt het eerste dan niet apart belast en het tweede wel? De afvalstoffenheffing wordt daarom afgeschaft. Het ontstane financiële gat wordt gevuld door de verhoging van de onroerendezaakbelasting, wat alleen de inwoners treft die het ook kunnen missen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de gemeentelijke belastingen voor Alphense huishoudens naar beneden kunnen.

• Wij handhaven de grens voor de bijzondere bijstand op 120 procent van het minimumloon.

• Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen (bijvoorbeeld het extra geld dat sinds 2017 gegeven wordt om armoede bij kinderen te bestrijden) moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

• De SP wil maximaal inzetten op het bestrijden van armoede. Er komt bijvoorbeeld een Alphen sportpas voor kinderen die in armoede opgroeien. Naast het lidmaatschap van een sportclub worden ook bijkomende kosten als sportkleding en schoeisel daarmee vergoed.

• Het kindpakket voor kinderen die in armoede opgroeien moet maximaal zijn, met oa kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur.

• Gemeenten moeten zich inspannen om het niet gebruik van regelingen tegen te gaan. Goede voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet, voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten.

• Wanneer een inwoner onverhoopt dak- of thuisloos is geworden moet de basis van de hulp “housing first” zijn. Eerst een woning, zodat die rust er is. Daarna de rest van de problematiek stapsgewijs oplossen

Voor elkaar, diversiteit en welzijn

Nederland is een divers land, of het nu gaat om je afkomst, van wie je houdt of dat je wel of niet in een god gelooft. Zo is het altijd al geweest en dat is een mooi gegeven. Dat kunnen uiten staat verankert in de grondwet, maar in de praktijk is het soms fijn als je, je gesteund voelt in dat recht. Dit geldt ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente kan hier wat de SP betreft een begeleidende en ondersteunende rol innemen, maar ook duidelijker stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Dat is nodig omdat we momenteel leven in een tijd van polarisatie. Tolerantie en acceptatie zijn niet geheel vanzelfsprekend meer. Dit is echter wel cruciaal voor het welzijn van onze inwoners en daarom een prioriteit voor ons.

De volgende punten zijn hier wat ons betreft belangrijk om diversiteit in al
haar vormen een hart onder de riem te steken:

• De SP is tegen racisme en discriminatie. Dit voeren we dan ook structureel door in het gemeentelijke beleid. Waar verduidelijking nodig is brengen we dit aan en waar nieuw beleid gemaakt moet worden realiseren we dit.

• We stimuleren het oprichten van GSA’s (gay and straight alliances) op scholen.

• We introduceren een roze zaterdag in Alphen aan den Rijn, waarbij de LHBTQIA* gemeenschap de mogelijkheid krijgt om hun trots te laten zien.

• We creëren een dag in het jaar waarop alle geloofshuizen open zijn in overleg met de verantwoordelijke organisaties en genootschappen, naast open monumentendag, voor rondleidingen en uitleg over de verschillende geloofsbelevingen voor basisschool -en middelbareschoolkinderen, maar ook andere geïnteresseerde inwoners en organisaties.

• Er komen aparte pagina’s op de gemeentelijke website voor LHBTQIA en nieuwe inwoners met een migratie achtergrond waarop de rechten van en regelingen voor (wanneer dit van toepassing is) deze inwoners duidelijk vermeldt staan.

• Op nationale coming out dag, de internationale dag tegen homofobie en de internationale dag tegen racisme en discriminatie wordt bij het gemeentehuis, politiebureaus, brandweer en dergelijke de regenboogvlag of vlag tegen
racisme en discriminatie opgehangen en posters opgeplakt die te maken hebben met deze onderwerpen.

• Inwoners met een migratie achtergrond moeten beter ondersteund worden op het gebied van arbeid, wonen en vrijetijdsbesteding. Niet omdat zij dit niet zelf kunnen, maar omdat zij te maken hebben met een achterstand ten opzichte van Nederlanders zonder migratie achtergrond, vaak buiten hun eigen schuld om. Denk hierbij aan het tegengaan van arbeidsdiscriminatie, het tegengaan van sociale afzondering van bevolkingsgroepen en het verruimen van de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding op een manier die aansluit bij hun (geloofs-) overtuigingen, maar die ook de sociale cohesie vergroot.

• Er komt een gemeentelijk meldpunt tegen racisme en discriminatie dat direct samenwerkt met “Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding” (Stichting iDb) om de toegankelijkheid voor het melden van dit soort misstanden te
vergroten.

• Er wordt voor sportclubs en lokale verenigingen, die gemeentelijke subsidie ontvangen, in overleg met hen een anti-racisme en discriminatie code opgesteld waarnaar men dient te handelen.

• De inburgering van onze inwoners, of ze hier nu pas wonen of al langer, wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd.Denk hierbij aan taallessen en verkeerslessen, maar ook andere praktische zaken. Dit gebeurd in samenwerking met bestaande lokale organisaties.

*Lesbisch: een vrouw die zich seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen.

Homo: een man die zich seksueel aangetrokken voelt tot mannen. [in LGBTQiA wordt de G gebruikt, voor het Engelse Gay]

Biseksueel: iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen en vrouwen.

Transgender: iemand bij wie de genderidentiteit en het geslacht wat is aangewezen bij geboorte en/of hun lichamelijke kenmerken niet overeenkomt met hoe men zich identificeert.

Queer: iemand die niet past binnen de heteronorm, maar tegelijk hokjes in twijfel trekt.

Intersekse: iemand die geboren is met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

Aseksueel: iemand die geen seksuele aantrekkingskracht of verlangen ervaart.

Met elkaar, wijken en kernen

De SP wil levendige buurten met betrokken mensen. Wij willen de mensen de mogelijkheid geven om samen iets van de wijk te maken en te zorgen voor levendigheid met respect voor iedereen. De laatste jaren heeft de overheid zich steeds meer teruggetrokken in het stadhuis dat lijkt te dienen als een soort ivoren toren. De afstand tussen politiek en inwoner is hierdoor vergroot. Door de stadsdelen kleiner te maken en onze dorpen een grotere prioriteit te maken nemen we afstand van de huidige megalomane schaal en zeggen we: De buurt is de schaal van de toekomst! We zetten dus in op wijk- en buurtniveau organiseren van contact en communicatie. Het is nu te grootschalig. Op deze wijze betrekken we de inwoners. Bomen zijn de longen van onze aarde en dus woonomgeving. Daar moeten we dus zuinig mee omgaan.

Daarom hebben de volgende punten prioriteit voor ons op het gebied van wijken- en kernen beleid:

• De tweedeling van Hazerswoude Dorp wordt beëindigd door het aanleggen van een tunnel.

• Er wordt gedurende de raadsperiode werk gemaakt van een ontsluiting van Boskoop voor met name het vrachtverkeer. Een extra oeververbinding over de Gouwe is noodzaak.

• In Koudekerk aan den Rijn komt er naast de jeu de boules baan een grote speeltuin met tal van veilige speeltoestellen voor zowel de jonge als de oudere kinderen.

• In Groenendijk zal er niet worden gebouwd in de Kloostertuin, maar wordt er werk gemaakt van het afbreken van de gebouwen van Avery Dennison. Op die plaats wordt er zo gebouwd dat het passend is voor de omgeving en dit
gebeurd ook naar behoefte van de huidige inwoners.

• Winkelcentrum Ridderhof verdiend een grote opknapbeurt. In overleg met omwonenden en winkeliers maken we er een mooi winkelcentrum van.

• De SP maakt zich zorgen over huisvesting. Er moet worden gebouwd naar behoefte en in overeenstemming met de kleinschaligheid waarop de kernen nu gestoeld zijn.

• In alle kernen zijn de politie en bijzonder opsporingsambtenaren (BOA) op nog te bepalen tijdstippen persoonlijk en in discretie aanspreekbaar.

• Wij openen in Hazerswoude Rijndijk en in Boskoop een politiepost.

• Wij behouden alle brandweerposten in de gehele gemeente en dulden geen bezuinigingen op onze hulpdiensten.

• Gezien de vergrijzende bevolkingsopbouw moet er oog zijn voor het leefbaar houden van de kernen voor de ouderen.

• Een goede reisvoorziening, zoals de regiotaxi en de reguliere busdiensten, behoren in stand te worden gehouden en daar waar mogelijk te worden verbeterd.

• Wij behouden alle basisscholen die er nu zijn in onze wijken en kernen. Ook als het aantal leerlingen (tijdelijk) minder is dan de norm.

• Wethouders zullen ook hun reguliere overleg hebben in wijken en kernen.

• Mantelzorgers moeten voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning, zodat zij dichter bij hun familielid kunnen wonen. Bij indicatiestelling voor thuiszorg of huishoudelijke zorg, mag aanwezigheid van mantelzorg geen rol spelen.

• De SP blijft voorstander van een herplantplicht die er nu al is in Alphen. Dus waar er een boom weggehaald wordt, komt er een terug.

• Wij zijn voorstander van het verplanten van bomen in plaats van het kappen van bomen. Als de boom vitaal genoeg is, er geen hinder is van ondergrondse leidingen en de boom ruim van te voren wordt voorbehandeld, is de SP dus voorstander van behoud van deze boom. We gaan uit van een stamomtrek van minimaal 30 cm. Behouden gaat voor kappen.

• Monumentale bomen (officieel en apart geregistreerd bij de gemeente) goed in de gaten blijven houden.

• Wij zijn voor het recent ingestelde “bomenpanel”. Waar mogelijk krijgen zij ondersteuning.

Voor elkaar, zorg en welzijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op een innovatieve manier het sociaal en maatschappelijk domein getransformeerd en de bijbehorende decentralisaties vanuit het Rijk (WMO, Jeugdhulp) hebben daar een eigen plaats in gekregen. Sturing op producten is daarbij losgelaten en ingezet is op maatschappelijke effecten. Dit is een grote ontwikkeling geweest waarbij de SP zich uitgebreid ingezet heeft om steeds weer te toetsen of het belang voor de inwoner – gemakkelijke toegang tot ondersteuning waarbij op maat gekeken wordt wat er echt nodig is – centraal blijft staan. De focus hier lag voor ons op de professional de ruimte te geven en dat zij de verantwoordelijkheid en mogelijkheden krijgt om te doen waar hij/zij goed in is. Mensen helpen. In de wijk, zo dicht mogelijk bij hun leefomgeving. Het systeem staat er maar deze transformatie is nooit af. De SP blijft deze dan ook positief kritisch volgen maar we geven het wel de tijd om succesvol te worden. Dat houdt in dat we bepaalde zaken nu al concreter vorm willen geven zodat het beleid over het geheel genomen meer kans van slagen heeft. Ziekenhuiszorg en Huisartsenpost en spoedhulp zullen versterkt moeten worden.

Voor de doorontwikkeling van de thema’s zorg en welzijn en de pijlers van het sociaal domein, zijn de volgende punten een prioriteit voor ons:

• Nu staat de hulpvraag van onze inwoners nog centraal. Mensen die niet kunnen (of willen) vragen maar wel ondersteuning nodig hebben komen daardoor minder in beeld. De SP wil dat de gemeente pro-actief deze mensen opzoekt en hulp aanbiedt. Dat kan via een wijknetwerk waarin buren, familie maar ook wijkcoaches een signalerende functie hebben. De SP ziet hierbij ook kansen voor het gebruik maken van diverse nieuwe media als ondersteuning, maar analoge opties moeten blijven bestaan.

• We zetten meer in op preventie. De SP wil ervoor zorgen dat de partners in de uitvoering (oa TOM in de buurt, Boost, Alphen beweegt) elkaar hierin beter weten te vinden en verbindingen maakt met bestaande vrijwilligersorganisaties. Juist die verbindingen zorgen voor een breder netwerk waarbij meer mensen eerder bereikt kunnen worden.

• We organiseren de toegang tot de voorzieningen vanuit de wijken en kernen. Daardoor verkleinen we de afstand tot de inwoners en kan je een betere collectieve samenhang creëren tussen basisvoorzieningen en preventie.

• De SP geeft ruimte, verantwoording en budget aan initiatieven vanuit de wijken en kernen. We koppelen dit aan het sociaal domein, maar ook het wijken en kernen beleid. Dit zorgt voor een dynamisch geheel.

• We zorgen voor een betere ketenregie vanuit de integrale toegang tot de sociale voorzieningen. Mensen moeten één keer hun verhaal vertellen en dan van daaruit goed geholpen worden zonder dat ze keer op keer weer hun verhaal te moeten vertellen. Denk hierbij aan de schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg et cetera.

• De SP blijft oog houden voor de positie van vrijwilligers en mantelzorgers. Er wordt steeds meer van hen gevraagd en overbelasting ligt continu op de loer. Zij moeten niet de plaats in gaan nemen van professionals.

• We investeren daarom onder andere in de dak- en thuislozen opvang ‘het Open Venster’, zodat er altijd de garantie is dat professionals de taken binnen dergelijke organisaties op zich kunnen nemen.

• Het nieuwe werkbedrijf, Rijn Vicus, blijft voor ons een prioriteit, waar nodig zullen we inzetten op het helpen finetunen van het beleid hieromtrent.

• Niet alle ouderen zijn goed op de hoogte op welke ondersteuning zij recht hebben vanuit de gemeente als het gaat om huisaanpassingen of hoe zij deze procedure moeten doorlopen. Er komt daarom extra begeleiding voor ouderen omtrent het aanvragen van precies die middelen die zij nodig hebben om langer thuis te wonen, zoals een traplift of een verhoogd toilet.

• De huisartsenpost blijft, de nachtapotheek gaat weer open en wij maken ons sterk om een dependance van Alrijne in Alphen aan den Rijn te krijgen. De meest gevraagde behandelingen dienen hier dan ook plaats te vinden. Het doel hiervan is een groot deel van de spoedpost in Leiderdorp ontlasten.

Met elkaar, verkeer en vervoer

De komende jaren wacht de gemeente een uitdagende taak op het gebied van verkeer en vervoer. Het wordt drukker en drukker in de regio, de kernen en het centrum. Fijnstof en geluid veroorzaakt door wegverkeer zijn een steeds groter wordend probleem. De gemeente moet meer gaan inzetten op de verduurzaming van haar eigen voertuigen. En ondernemers actief stimuleren dat ook doen. Deze tendens is al gaande, maar verdient een extra boost. Je ziet bijvoorbeeld meer en meer elektrische fietsen bij bezorgdiensten. De SP vindt in datzelfde kader dat er een stimulans moet komen om scooters en brommers etcetera, die op fossiele brandstof rijden, om te ruilen voor een elektrisch exemplaar. De gemeente kan ook hier actief in sturen. Mensen helpen om hun fossiele brandstof auto door een elektrische auto te vervangen zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door de parkeervergunningen in het centrum aantrekkelijker te maken voor dit soort voertuigen. Om de verkeersdruk in Hazerwoude Dorp en Boskoop te verminderen dient er ingezet te worden op een tunnel in Hazerswoude en een tweede oeververbinding in Boskoop. Dan is er nog de problematiek rondom het parkeren in woonwijken. Wij vinden dat we af moeten van het idee van de eigen auto voor de deur. Hiervoor moeten wijken anders ingedeeld worden. Voor de leefbaarheid zouden grotere parkeerterreinen aan de rand van woonwijken dan ook beter zijn. Met een kleine elektrische auto mag je dan wel tot voor de deur komen.

Om deze omwenteling te realiseren vindt de SP dat de volgende punten prioriteit hebben:

• Onze gemeente is een fietsgemeente bij uitstek. Wij willen dus goed onderhouden fietspaden en betere doorgaande verbindingen, voldoende fietsenrekken en bewaakte fietsenstallingen en in alle wijken en dorpen voldoende veilige fietsroutes.

• Parkeren bij de Aarhof/het Alphense centrum, Ridderhof, Herenhof en bij winkelcentrum de Atlas wordt de eerste twee uur gratis. Bewoners nabij deze winkelcentra krijgen een parkeervergunning.

• Alle parkeergelegenheid bij de winkelcentra in Boskoop en de voormalige gemeente Rijnwoude blijft gratis.

• De SP wil geen grote rondweg om Alphen aan den Rijn heen. De Gnephoek blijft dus groen.

• Er komt directe inspraak voor bewoners bij de verkeersinrichting op wijkniveau.

• Er worden door de SP veiligheidsgebieden rondom scholen en dergelijke gecreëerd.

• De SP pleit voor fijnmaziger openbaar vervoer door de nieuwe gemeente.

• We investeren in een adequate oplossing voor de problematiek in Hazerswoude-Dorp.

• Er komt geen verlenging van de Bentwoudlaan. Dit is namelijk geen structurele oplossing voor de verkeersproblematiek van Hazerswoude Dorp.

• We maken werk van een tweede oeververbinding in Boskoop en een tunnel in Hazerswoude.

• Er komt een actief gemeentelijk beleid op verduurzaming van eigen transportmiddelen. We gaan stappen zetten richting energie neutrale transportmiddelen.

• De gemeentelijke voetpaden worden stelselmatiger en goed onderhouden.

Voor elkaar, dierenwelzijn

Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen met andere levende wezens en met de natuurlijke omgeving omgaan. Dierenmishandeling moet stevig worden aangepakt. Landelijk bijvoorbeeld door in de grondwet een zorgplicht voor dieren op te nemen. En door de bio-industrie zo spoedig mogelijk op de schop te nemen. Dierenwelzijnsnormen moeten ook flink worden verscherpt en dat kan ook in onze gemeente! Kijk bijvoorbeeld naar het zwanendriften. In onze gemeente al verboden, maar er verdwijnen nog steeds met regelmaat zwanen. Of het feit dat de gemeente vergunningen mag afgeven voor het afschieten van zwanen in het jachtseizoen. Er wordt echter het hele jaar geschoten op zwanen. De jagers schieten ze vaak niet dood, maar laten ze gewond uit de lucht vallen en door de hond ophalen. De half dode zwanen worden vervolgens in een auto gegooid om daar te sterven. Hier zou beter op toegezien moeten worden of nog beter, het afschieten verbieden. Ook is er geen structureel beleid als het gaat om het uitlaten van je huisdier. Weliswaar hebben we nu het hondenspeelplek de Steekterpoort, maar de mogelijkheden tot het uitlaten van je huisdieren in een goed onderhouden omgeving is nog niet een integrale prioriteit. Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar zo zijn er meer. De SP vindt dat op het gebied van dierenwelzijn structureel beleid gevoerd moet worden.

De volgende punten hebben daarom prioriteit voor ons op het gebied van dierenwelzijn:

• Afschot vergunningen worden ingetrokken en ook niet meer afgegeven.

• De controle op zwanendriften moet beter. De SP vindt dat de BOA’s, politie en de gemeente hier een prioriteit van moet maken. Op dit gebied willen we dan ook nauwere samenwerking.

• Als je om financiële of medische reden je dier wilt afstaan bij een asiel, worden er hoge afstandskosten gevraagd en het dier moet geënt en gechipt en medisch in orde worden bevonden. Mensen die in die situatie uit liefde voor hun dier, hun dier willen afstaan, hebben steeds vaker deze financiële middelen niet. Met als gevolg dat het dier wordt
gedumpt. In onze gemeente zijn diverse plekken bekend waar verwilderde katten leven. Ook wel wild kolonies genoemd. Er komt een gemeentelijk fonds waar een bijdrage kan worden gevraagd door inwoners die het afstaan van hun dier niet kunnen betalen.

• In Alphen aan den Rijn komen er jaarlijkse sterilisatie acties, waarbij tegen een laag tarief een dier steriel gemaakt kan worden. Gemeente en dierenartsen maken daar afspraken over.

• Er komt een dierenarts voor de minima. Dat is een reguliere dierenarts die afspraken heeft met de gemeente. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen via bijzondere bijstand een bon aanvragen om tegen gereduceerd tarief naar een dierenarts te gaan.

• De gemeente geeft bij een bijstandsuitkering een vast bedrag per jaar extra voor mensen die een huisdier hebben Met deze bijdrage kunnen vaste lasten als inenting en vlooienmiddel bekostigd worden. Dit zorgt ervoor dat onder andere overlast van ongedierte teruggedrongen wordt.

• Er komt een gemeentelijke bijdrage aan de dierenambulance om de in het wild levende dieren te helpen. De dierenambulance in onze gemeente moet al die ritten en eventuele dierenartskosten nu zelf betalen. Op dit moment doet de gemeente Alphen niets voor deze dieren.

• Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur zal er rekening worden gehouden met de veranderende situatie voor dieren. Te denken valt dan aan tunnels waar dieren veilig doorheen kunnen en oevers waar dieren makkelijker uit het water kunnen komen.

• We gaan intensiever samenwerken met (belangen) organisaties op het gebied van dierenwelzijn zoals de dierenbescherming, de Alphense Hondenbezitter, stichting Dierenlot, Stichting kat in de gracht, etcetera.

• We maken een integrale analyse van alle knelpunten op het gebied van dierenwelzijn en gaan deze stap voor stap oplossen samen met de inwoners en belanghebbende organisaties.

Voor elkaar, onderwijs

Kinderen, scholieren en studenten hebben recht op goed onderwijs. Leren is wat de SP betreft meer dan rekenen en taal. We willen onze kinderen goed voorbereiden op de samenleving. En ook op hun toekomst moeten ze voorbereid zijn. Dat betekent voldoende aandacht voor rekenen en taal, maar ook voor vakken die de algemene ontwikkeling stimuleren zoals muziek, kunst en cultuur en het leren omgaan met verschillen. Veel leerkrachten in het onderwijs hebben te maken met een hoge werkdruk en vaak grote klassen. Door de juiste investeringen kan de werkdruk verlaagd worden. Daarnaast wil de SP werk maken van kleine klassen. Op die manier krijgen alle leerlingen voldoende aandacht.

De volgende punten hebben daarom prioriteit voor ons op het gebied van onderwijs:

• Op elke basisschool moet een conciërge komen. Scholen die dat niet kunnen betalen worden hierbij financieel ondersteunt.

• Kleinere scholen in bijvoorbeeld wijken dorpen en kernen worden niet gesloten enkel vanwege het leerlingen aantal. We kiezen voor kwaliteit in het onderwijs en daarom accepteren we geen ‘mammoet klassen’*.

• De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gebouwen en gaat die verantwoordelijkheid actief nemen. De gemeente richt zich hierbij op het landelijke programma “Frisse scholen”.

• Schoolgebouwen moeten met prioriteit asbestvrij worden gemaakt en in ieder schoolgebouw moet een degelijke klimaatcontrole aanwezig zijn. Daar waar nodig stelt de gemeente daarvoor geld beschikbaar.

• Scholen worden gestimuleerd om gemengd te worden. De keuzevrijheid van ouders moet wel gerespecteerd worden. Basisscholen moeten een realistische afspiegeling van de maatschappij zijn. Dat wil zeggen dat kinderen van ouders met verschillende inkomensniveaus met elkaar op school komen te zitten.

• Leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs is nodig en blijft bestaan.

• De ouderbijdrage wordt waar mogelijk begrensd en is altijd vrijwillig, alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen worden beboet.

• Gemeenten en scholen blijven naar school gaan met de fiets of te voet stimuleren. (veilige fietspaden, voldoende oversteekmogelijkheden en extra stallingen voor fietsen bij scholen)

* Mammoet Klassen zijn klassen van meer dan 30 kinderen volgens de PO-raad

Middelbaar en beroepsonderwijs
• De SP wil dat leraren meer vrijheid krijgen om hun vak naar eigen inzicht in te vullen. De lerarenvergadering en niet de directie bepaalt het onderwijskundig beleid.

• De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op de begroting, om er voor te zorgen dat onderwijsgeld goed terecht komt. Wij willen werken aan kleinschaliger onderwijs waar jongeren de kans krijgen een vak te leren en niet verdrinken in bureaucratie en grootschaligheid.

• Praktijkgericht onderwijs vinden we belangrijker dan het zogenaamde ‘competentiegericht’ onderwijs waarbij leraren vooral bezig zijn met het afvinken van competenties.

• De SP wil samen met het bedrijfsleven werken aan meer stageplaatsen.

Doe mee

 


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website