h

SP: Armoedebeleid kan beter

16 december 2016

SP: Armoedebeleid kan beter

De SP is blij met de wijzigingen op de verordening van het Sociaal Domein. De verordening en de nadere regels kunnen ons niet sociaal genoeg zijn. Nyfer en Nibud hebben hiervoor in hun minima effect rapportage, nog een heel aantal suggesties gedaan, die u nog niet hebt meegenomen. Dat vinden wij jammer.

Ook vinden wij het jammer dat de verruiming en versoepeling in het beleid nú pas komen, dat te veel mensen het financieel eerst, een lange tijd, het té moeilijk hebben gehad. Beter laat dan nooit zegt de optimist, maar wij hebben makkelijk praten. Voor de mensen, waar deze verordening over gaat, is elke euro meer of minder in hun portemonnee belangrijk. Laten we dat niet vergeten.

Wat blijkt is dat armoede en rijkdom voorál te maken hebben met politieke keuzes. We moeten af van het mantra dat armoede en schuldenproblemen voornamelijk te maken heeft met ‘eigen schuld’. Gezien de aandacht van de landelijke media, hoeven we elkaar ook niet meer uit te leggen dat armoede en het hebben van schulden een groot probleem is in NL. Sinds 2014 is er een lichte daling van het aantal huishoudens met een laag inkomen, maar volgens de Armoedemonitor van het CBS is het aantal huishoudens, die kampen met langdurige armoede (tenminste 4 jaren achtereen rondkomen van een zeer laag inkomen) flink gestegen. Van de in totaal ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland zijn dat 734.000 huishoudens (dat zijn er 6000 meer dan in 2013). Laten we niet vergeten dat daar dus veel kinderen in opgroeien (Maar liefst 1 op de 9 à 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede). De landelijk trend geldt natuurlijk ook voor Alphen. Ook al lijkt de economie zich wat te herstellen (Minister van financiën Jeroen Dijsselbloem zegt dat er een einde is gekomen aan de crisis), de kansen voor bijvoorbeeld laag opgeleiden om uit hun dal te kruipen is uiterst moeizaam en mensen met een klein pensioen of alleen een AOW zullen hier helemaal niet van profiteren.

Kortom, gezien het geld dat er in Programma 1 overblijft, verwacht de SP dat het college bij de vólgende actualisatie van de verordening en de nadere regels van het SD ruimhartiger zal zijn voor haar inwoners. Vandaar dat wij een motie ingediend hebben, die gaat over het ophogen van de toetsnorm van 110% naar 120%. Wij vragen de wethouder om op korte termijn (uiterlijk 1 maart 2017) te komen met een indicatieve doorrekening, waarin de onderstaande  overwegingen zijn meegenomen, die inzichtelijk maakt wat het zou betekenen (maatschappelijke opbrengsten en kosten) als de inkomensgrens van 120% toegepast zou worden op de verordeningen en uitvoeringsregelingen aangaande het Sociale Domein.

De overwegingen zijn:

  • Door de crisis en de landelijke bezuinigingen er de laatste jaren een grotere, ongewenste tweedeling is ontstaan in de samenleving. Deze zorgt voor groeiende tegenstellingen, spanningen en sociale uitsluiting,
  • De bezuinigingen vooral voor rekening zijn gekomen van mensen met een laag inkomen. Hierdoor is armoede- en schuldenproblematiek ook fors toegenomen onder zogenaamde "werkende armen", waaronder veel ZZPers,
  • Volgens het CPB het risico op langdurige armoede (huishoudens ten minste 4 jaren achtereen van een laag inkomen moeten rondkomen) flink is gestegen,
  • Langdurige armoede een negatief effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en het volwaardig deelnemen aan de samenleving (van jong tot oud). Voor velen van hen ontstaat er een uitzichtloze situatie,
  • Ophoging van de toetsnorm naar 120% werken meer lonend maakt,
  • Veel gemeenten in Nederland hun inkomensgrens voor ondersteunende maatregelen opgetrokken hebben naar 120% (of meer) van het sociaal minimum,
  • De actualisatie van de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende regels ruimhartiger opgesteld kunnen worden (conform de adviezen van Nyfer en Nibud),
  • Het college van Alphen aan den Rijn in het beleidsplan Maatschappelijke Zorg haar duidelijke visie laat zien dat we er alles aan moeten doen om sociale uitsluiting tegen te gaan.

Aangezien er veel weerstand was vanuit de coalitiepartijen (onbegrijpelijk, maar ja), heeft de SP deze motie aangehouden en gaan we dezelfde informatie naar boven halen met behulp van artikel 40 vragen.

Tot slot hebben wij de wethouder gevraagd om uit te zoeken of er in Alphen een pilot kan komen, die iets doet aan schuldenproblemen bij jongeren. In bijvoorbeeld Leiden, Den Haag en Amsterdam worden schulden van jongeren door de gemeente overgenomen. Want het hebben van schulden levert veel stress op en kan de jongere flink belemmeren in zijn of haar ontwikkeling en kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit de praktijk. Betaald de gemeente de schulden af, dan moet de jongere daar natuurlijk wel iets tegenover stellen, zoals bijvoorbeeld hun school afmaken, vrijwilligerswerk doen of iets anders. De wethouder heeft toegezegd dat hij deze mogelijkheid voor Alphen gaat onderzoeken en zal in het begin van 2017 daar verslag van doen.

Stemverklaring Nieuwe rol GGD

De SP vind de nieuwe manier van samenwerken en de nieuwe rol van de GGD, samengevat in het rapport Gezond Geregeld, goed beschreven. De SP zegt nadrukkelijk ‘goed beschreven’, want het succes van een beleid of zelfs hetzelfde beleid in een andere jas, hangt nadrukkelijk af van de uitvoering. Er komt een nieuwe wijze van samenwerking en voor een aantal taken zijn de kaders aangescherpt door het formuleren van maatschappelijke effecten met indicatoren. De SP gaat er van uit dat de wethouder de raad zorgvuldig op de hoogte gaat houden van de vorderingen op het gebied van de gehele transitie van de GGD en van de uitvoering.

Vooral de taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt de SP té belangrijk om geen vinger aan de pols te houden.

Stemverklaring Maatschappelijke Zorg

In de commissie heeft de SP al aangegeven dat we dit beleidskader een goed document vinden. We zien dat de decentralisatie van de taken van de centrumgemeenten een enórme uitdaging is. Ook hier geldt dat het succes van het beleid volledig afhankelijk is van de uitvoering. Eén van de uitgangspunten is dat mensen voldoende ‘herstellen’ om te kunnen participeren. Dat is theoretisch mooi bedacht, maar dat is in de praktijk natuurlijk vaak niet zo. De SP maakt zich vooral zorgen of het woningaanbod voor dak- en thuislozen in 2020 op orde zal zijn en of de ketensamenwerking dan goed en volledig is ingericht. Alphen wil immers niet dat er mensen tussen wal en schip vallen. Laat financiële middelen op de korte termijn niet leidend zijn, maar wel op de lange termijn, oftewel, richt Maatschappelijke Zorg zo duurzaam mogelijk in.

Lidie Voorend
SP Raadslid Alphen aan den Rijn

Reactie toevoegen

U bent hier