h

SP: Dienstverlening Het Open Venster in stand gehouden door raadsbreed gesteunde motie

25 december 2016

SP: Dienstverlening Het Open Venster in stand gehouden door raadsbreed gesteunde motie

Stichting Het Open Venster dreigde door de gefaseerde overheveling van maatschappelijke zorg vanaf 2018 al vanaf 1 januari 2017 haar dienstverlening met minder middelen te moeten uitvoeren. Het gevolg? Mogelijke kortere openingstijden doordat de stichting een beroepskracht minder kon in huren. De SP, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks wilden dit graag voorkomen en diende samen een motie in tijdens de gemeenteraad van 16 december.

Deze luidde als volgt:

Motie: In stand houden dienstverlening stichting Het Open Venster

Overwegende dat:

  • Taken op het gebied van maatschappelijke zorg vanaf 2018 gefaseerd worden overgeheveld naar onze gemeente vanuit Leiden, dat op dit moment de functie van centrumgemeente vervult,
  • Stichting Het Open Venster op dit moment al een belangrijke functie vervult voor de opvang en ondersteuning van een specifieke groep inwoners,
  • Stichting Het Open Venster aangeeft niet de gewenste kwaliteit, van bijvoorbeeld aandacht en zorg, kan aanbieden zonder minimaal drie professionele beroepskrachten die bij de stichting actief zijn,
  • Deze beroepskrachten tot en met 2014 werden gefinancierd vanuit Leiden, maar deze financiering door bezuinigingen steeds verder wegvalt,Van oordeel dat:
  • De activiteiten van stichting Het Open Venster een belangrijke basis kan vormen voor het uitvoeren van de taken op het gebied van maatschappelijke zorg die vanaf 2018 door de gemeente moeten worden uitgevoerd,
  • Stichting Het Open Venster, met haar circa 45 vrijwilligers, een belangrijke bijdrage kan geven aan de door het college uitgedragen visie van 'Nieuw en Anders'
  • Stichting Het Open Venster een specifieke en vaak kwetsbare groep inwoners ondersteund.

Spreekt uit dat:

  • De dienstverlening van stichting Het Open Venster daarom in 2017 op peil gehouden moet worden ten opzichte van voorgaande jaren,

Draagt het college op:

  • In overleg met de gemeente Leiden te komen tot een oplossing, waarbij de dienstverlening van stichting Het Open Venster in ieder geval op hetzelfde niveau kan blijven als in 2016,

De raad in januari 2017 of indien mogelijk eerder te informeren over de uitkomst van dit overleg, zodat er indien nodig door de raad nog vroegtijdig gesproken kan worden over een mogelijke oplossing.

----------------------------------------------------

De motie is op aanraden van de wethouder uiteindelijk raadsbreed aangenomen. De SP is, samen met de andere initiatiefnemers, erg blij met dit nieuws en dat de gemeenteraad zich hier samen hard voor heeft gemaakt. Deze inwoners die al een sterk verzwakte positie binnen de samenleving hebben moeten worden geholpen, zodat ook zij een gevoel van een thuis kunnen ervaren. Het feit dat je door ziekte, verslaving of andere persoonlijke omstandigheden op straat terecht bent gekomen ontneemt je niet het recht op zorg. Zorg die stichting Open Venster al 25 jaar lang met hart en ziel levert met behulp van 45 hardwerkende vrijwilligers. En zorg die de gemeenteraad raadsbreed van fundamentele waarde acht.

Is de strijd daarmee gestreden? Nee dat zeker niet. Voor nu staat het er zo voor dat Stichting het Open Venster de komende drie maanden haar taken onveranderd voort kan zetten met de professionals van de Binnenvest uit Leiden. Daarna zal blijken op welke voet Het Open Venster verder gaat in het kader van de participatiewet. De SP heeft er echter vertrouwen in dat de gemeenteraad samen zorgt blijft dragen voor deze belangrijke organisatie.

Reactie toevoegen

U bent hier